תקנון "האופנה הפרטית שלך"

תקנון לפרס למשתתפים בפעילות "האופנה הפרטית שלך"

בהשתתפותו בפעילות מסכים המשתתף לתנאי תקנון זה -

הגדרות
"פעילות" – פעילות שבה הגולשים יוכלו לענות של שאלת השבוע הקשורה באופנה והתשובה הכי מקורית תזכה את הגולש בפרס.
"משתתף" - גולש באתר אשר נכנס לפעילות דרך אתר האינטרנט בהתאם להוראות תקנון זה.
"קשת" – חברת שידורי קשת בע"מ ח.פ. 935214122 מרחוב ראול ולנברג 12 רמת החייל, תל אביב.
"ספק הפרס" – חברת "אפרודיטה בע"מ"
"אתר האינטרנט" – פורטל mako אשר כתובתו היא:  www.fashionforward.mako.co.il
"הפרס" - פרס מתנת אפרודיטה – הפרס משתנה מדי שבוע
"שאלת השבוע" - שאלה הקשורה באופנה שתתפרסם בכל יום ראשון באתר והגולשים ישלחו תשובות לשאלה זו
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המשחק לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.

הפעילות – כללי
תיאור הפעילות: במסגרת פעילות "האופנה הפרטית שלך" באתר fashion forward יוכלו הגולשים לענות על שאלת השבוע בהתאם להנחייה המופיעה באתר. המשתתף שישלח את התשובה המקורית ביותר שתיבחר ע"י מערכת האתר יזכה בפרס.
קשת תבחר את הזוכה בפרס לפי שיקול דעתה הבלעדי, המוחלט והסופי. החלטתה של קשת בדבר הזוכה בפרס אינה ניתנת לערעור בכל דרך.
משך הפעילות: בכל שבוע – החל מיום 14.8.2011 בשעה 12.00 בכל שבוע ועד ליום ד' בשעה 12.00 (להלן: "תקופת הפעילות").
מובהר בזאת כי קשת תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי.

השתתפות בפעילות
משתתף אשר יחפוץ להשתתף בפעילות יכנס לאתר האינטרנט ולמתחם פעילות "האופנה הפרטית שלך" ויענה על שאלת השבוע בהתאם להנחייה המופיעה באתר.
כל משתתף יוכל למלא כתובת מייל אישית ולהזין את תשובתו לשאלה בהתאם להנחייה המופיעה באתר.
התשובה של המשתתף לא תכלול תכנים פוגעניים או כאלה שיש בהם כדי לפגוע בצד שלישי כלשהו, לפגוע בשמו הטוב או בפרטיותו, או בכל דרך אחרת. מובהר, כי תוכן שיראה למפעיל הפעילות כתוכן מפר שיש בו לפגוע  בכל צורה בצד שלישי כלשהו, לא יפורסם /יועלה לאתר. ככל שעל אף האמור, יפורסם תוכן תשובת המשתתף ותעלה כל טענה או דרישה ביחס אליו על ידי צד שלישי כלשהו, יהיה המשתתף אחראי לכל נזק כאמור.
הפרטים האישיים שיהא על הגולש להזין הינם: כתובת אימייל, שתשמש לשם איתור הזוכה בלבד).
מובהר בזאת, כי משתתף שלא ימלא את כתובת המייל באופן מלא ונכון כנדרש לא ייחשב כמי שהשתתף בפעילות ולא יהיה רשאי לזכות בפרס.
קשת ו/או ספק הפרס יהיו רשאים לפסול על פי שיקול דעתם הבלעדי את הענקת הפרס לזוכה שלא עמד בתנאים למימוש קבלת הפרס ו/או בתנאי מתנאי תקנון זה.

בחירת הזוכים
כל שבוע בתום תקופת הפעילות, תבחר קשת את הזוכה בפרס לפי שיקול דעתה הבלעדי, המוחלט והסופי. החלטתה של קשת בדבר הזוכה בפרס אינה ניתנת לערעור בכל דרך.

איתור המועמדים לזכייה
איתור המועמדים לזכייה ייעשה בהתאם לפרטי המשתתף כפי שאלו נמסרו בטופס הפרטים האישיים באתר.
יובהר, כי קשת תעשה את מירב המאמצים על מנת לאתר את המועמד לזכייה בפרס. באם לא אותר המועמד ו/או לא עלה בידי קשת ליצור עמו קשר במשך פרק זמן של 24 שעות  ממועד היוודע זהותו, ו/או שלאחר איתורו ויצירת הקשר עמו, הוברר שלא עמד בתנאי תקנון זה, תבחר קשת את המועמד הבא אחריו.
עצם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמת הזוכה לתנאי תקנון זה, לרבות ובלא לגרוע מכלליות האמור, לפרסום פרטיו האישיים כאמור, לצילומו ולשימוש בצילומים במסגרת שידור ו/או העמדה לרשות הציבור באינטרנט ו/או מדיה סלולרית ו/או מדיה אחרת. ההסכמה לפרסום הפרטים כאמור מהווה תנאי להשתתפות בפעילות.
לאחר איתור הזוכה, יקבל הזוכה מכתב זכייה מקורי במייל מידי שידורי קשת. את מכתב הזכייה הנזכר, יציג הזוכה בפני הגורם המוסמך בשידורי קשת  על מנת לממש הזכייה בפרס.

הפרס
הזכייה הינה אישית ובלתי ניתנת להעברה. הפרס אינו ניתן להמרה בכסף או בשווה כסף או לפרס אחר כלשהו וכן לא יינתן זיכוי כספי.
את הפרס יאסוף הזוכה באחת מחנויות הספק.
קשת לא תישא באחריות בגין תקלה ו/או בעיה ו/או נזק שייגרם לזוכה בקשר עם מימוש הפרס. הזוכה מוותר בזאת באופן מוחלט וסופי על כל טענה, דרישה ו/או תובענה כנגד קשת בקשר עם מימוש הפרס.
ספק הפרס ו/או קשת שומרים לעצמם את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הענקת הפרס בתנאים נוספים ו/או חלופיים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.
קשת לא תהיה אחראית לטיב הפרס ו/או איכותו ו/או כל תקלה אשר תתגלה בו. האחריות בכל הנוגע למימוש הפרס (כולו או חלקו) מוטלת על  ספק הפרס. הזוכה ו/או מי מטעמו פוטרים את קשת ו/או כל מי מטעמה מכל טענה, דרישה ו/או תובענה לגבי כל נזק, קלקול, אי תקינות, שיבוש ו/או איחור במימוש הפרס ו/או כל פגם אחר, אשר ייגרם ו/או אשר יתגלה ו/או אשר ייגרם בעקבות מימוש הפרס.
מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין קשת ו/או ספק הפרס יהיו רשאים שלא לקבוע משתתף כזוכה ו/או שלא למסור את הפרס לידי מי שזכה בו לכאורה ו/או שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.

כללי
בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו ללא כל סייג וגם אם החל בהשתתפותו בפעילות בלא שקרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
קשת ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיינה אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא תשאנה באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם ההשתתפות בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין.
קשת רשאית להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו/או לשנות את תנאיה (שינויים סבירים) בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
קשת שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהפעילות, על פי שיקול דעתה במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף בפעילות או מלערוך את הפעילות באופן תקין.
למען הסר ספק, לכל משתתף שהוא בפעילות לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט קשת עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור ו/או עקב פסילת זוכה.
קשת תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.
ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי ועובדי קשת וספק הפרס ובני משפחותיהם.